Monday, June 4, 2012

lesson 9A a b c d e f g
h i j k l m n o p
q r s t u yu
wu      x     yi    zi an en in
ang eng ing    ong ji qi xi
zhi     chi     shi    ri zi ci si

B a o e ye ai ei ui
ao      ou     ie     iu     yue  un yun
ang eng ing     ong an  en in
ia      iao     ie     iu     ian  iang iong
ua uo uai ui     uan  un uang uong
yue yuan yun er xue que jueNo comments:

Post a Comment